Courses / Subject

Toggle Print

Subject BACHELOR OF ARTS - NUA-GHAEILGE

Qualification: BACHELOR OF ARTS DEGREE
Award Type and NFQ Level:
Course code: ARTS
CAO/PAC code: MH101
Points: 310
QQI: Yes click here for details
Closing date: 01 July 2024
Details Details
 

Students of the Modern Irish course study the language (spoken and written) and aspects of literature and culture.

 • Our students learn about the diversity and rich heritage of the Irish language, and also acquire skills which will be advantageous to them throughout their lives, irrespective of which career they choose. They will accomplish this in a friendly, open Department that has a strong commitment to Irish and to learning.
 • Spoken and written Irish are obviously central to our course and students are given every encouragement and support to improve their oral and written skills. To this end, students normally spend a period of residence in the Gaeltacht.
 • Our modules allow students to gain a deep appreciation of contemporary Irish literature - poetry, prose and drama. Modules are also offered on earlier periods of Irish literature, including Bardic Poetry, the Fenian Cycle and poetry of the 17th, 18th and 19th centuries. There also are optional modules on Scottish Gaelic, on Irish personal and place names, on the sean-nós singing tradition, and on Irish-language oral traditions and performing arts. In addition to practical workshops and tutorials on written and spoken Irish, we also offer modules on the sociolinguistics of Irish and on the phonology and dialectology of the modern language.

Many aspects of Irish studies are researched in the Department, both language and literature, old and new, as well as other related areas of study. Among the courses offered are Linguistics, Folklore, Literary Criticism, Scottish Gaelic, Early
Modern Irish, Irish Place and Personal Names, the sean-nós singing tradition, and Irish-language/ Gaeltacht performing arts. Irish is studied both as a living language and as a valuable part of Irish and European cultural heritage.

All lectures, tutorials and workshops are through the medium of the Irish language, as is all communication with the Department, and while the first-year course places significant emphasis on the written language (i.e. grammar), no prior knowledge of grammar is necessary.

There is an Irish language support centre, An Droichead, which provides assistance to students, first year students in particular, who are struggling with the language. This works on a peer-tutoring basis, with second and third year students tutoring groups of no more than five students – allowing students to ask questions, to practice structures, etc

 

Déanann mic léinn na Nua-Ghaeilge staidéar ar an teanga (labhartha agus scríofa) agus ar ghnéithe den litríocht agus den chultúr.

 • Foghlaimíonn ár mic léinn faoin ilghnéitheacht agus faoin oidhreacht shaibhir atá ag an nGaeilge, chomh maith le scileanna a bheidh úsáideach dóibh le linn a saoil, is cuma cén ghairm a roghnóidh siad. Baineann siad an méid sin amach i Roinn atá cairdiúil agus oscailte agus atá tiomanta don Ghaeilge agus don fhoghlaim.
 • Tá ról lárnach ag an nGaeilge scríofa agus labhartha inár gcúrsa agus tugtar gach spreagadh do mhic léinn a scileanna labhartha agus scríofa a fheabhsú. Chuige sin, caitheann mic léinn tréimhse chónaithe sa Ghaeltacht de ghnáth.
 • Tugtar modúil ar an litríocht chomhaimseartha ionas gur féidir le mic léinn eolas grinn a chur ar fhilíocht, ar phrós agus ar dhrámaíocht na Gaeilge. Cuirtear modúil ar fáil fosta ar an
 • litríocht a bhaineann le tréimhsí níos luaithe, ina measc sin, filíocht na mBard, an Fhiannaíocht, filíocht an 17ú haois, an 18ú haois agus an 19ú haois. Tá modúil roghnacha ar fáil ar Ghaeilge na hAlban, ar ainmneacha pearsanta agus logainmneacha na hÉireann, agus thraidisiún
 • na hamhránaíochta, agus ar thaibhealaíona na Gaeilge agus na Gaeltachta. Mar aon le ceardlanna praiticiúla agus ranganna teagaisc ar an nGaeilge scríofa agus labhartha, cuirimid modúl ar shochtheangeolaíocht na Gaeilge agus ar chanúineolaíocht na nuatheanga ar fáil.
 • Is iomaí gné de léann na Gaeilge a ndéantar taighde uirthi sa Roinn, idir theanga agus litríocht, idir shean agus nua, chomh maith le réimsí léinn atá gaolmhar don teanga. Orthu sin tá, mar shampla, an Teangeolaíocht, an Béaloideas,
 • An Chritic Liteartha, Gaeilge na hAlban, an Nua-Ghaeilge Mhoch, Logainmneacha agus Ainmneacha Pearsanta na Gaeilge, Traidisiún na hAmhránaíochta, Taibhealaíona na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus an Cleachtas Cruthaitheach. Pléitear leis an nGaeilge mar theanga bheo agus mar chuid luachmhar d’oidhreacht chultúrtha na hÉireann agus na hEorpa.
 • Trí mheán na Gaeilge a bhíonn na léachtaí, na ranganna teagaisc agus na ceardlanna ar fad, agus déantar gach cumarsáid leis an Roinn trí mheán na Gaeilge. Cé go gcuireann cúrsa na chéad bhliana béim shuntasach ar an teanga scríofa (i.e gramadach), ní theastaíonn réamheolas ar an ngramadach uait.
 • Tá ionad tacaíochta Gaeilge, An Droichead, ar fáil a chuireann cabhair ar fáil do mhic léinn, mic léinn na chéad bhliana go háirithe, atá ag streachailt leis an teanga. Piartheagasc atá i gceist, agus mic léinn na dara agus na tríú bliana i mbun grúpaí beaga a stiúradh. Ní bhíonn níos mó ná cúigear mac léinn i ngach grúpa agus bíonn deis ag mic léinn ceisteanna a chur, cleachtadh a dhéanamh ar struchtúir, srl.
Open Entry requirements
 
Open Additional information
 
Open How to apply
 
Open Course structure
 
Open Contacts
 
Open Career and postgraduate options
 
Back to top Powered by MDAL Framework © 2022
V5.3.3 - Powered by MDAL Framework © 2022